Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co vše je nutné pro uchovnění NO

Výstavní třídy,věk a možné známky:

Třída DOROSTU     - 6 - 12  měsíců    -  VN + N

Třída MLADÝCH  -  12 - 18  měsíců  -  VD + D     

Třída DOSPÍVAJÍCÍCH  - 18 - 24  měsíců  - VD+ D .                             

Třída PRACOVNÍ - od 24 měsíců - 8 let -V+ VD + D

Třída VETERÁNŮ -  nad 8 let...    -  V , VD , D . 

Známku - VA - /výběrová třída / může dostat pes nebo fena vynikajících kvalit a to pouze na Klubové výstavě / KVV / ve třídě  PRACOVNÍ.

Dále je možno zadat u jedince s většími vadami známku : DOSTATEČNOU  nebo i NEDOSTATEČNOU. 

 

Podmínky pro uchovnění Německého ovčáka:

1 třída - jedinci doporučení , výběrový chov./ růžový rodokmen /

2 třída - jedinci způsobilí , výběrový chov./růžový rodokmen /

3 třída - kontrolovaný chov. / bílý rodokmen /

Kontrolovaný chov mají automaticky ty zvířata ,které nemají bonitaci nebo byli na bonitaci z důvodu exterieru nebo povahy do této třídy zařazeny a feny mohou odchovat pouze 1 vrh ročně.

         Bonitace / uchovnění psa /

Na bonitaci lze nastoupit nejdříve v 18 měs.věku psa.A do té doby musíme splnit:

Po 12 měs. RTG - DKK a uděláme i DLK / zatím není povinné/  - zápis do PP

Odebrat vzorky  DNA  / povinné od 1.1.2009/ - zápis do PP

Výstava  NO  / oblasní , krajská či klubová / - třída pracovní , dospívající a od 1.1.2009 i třída mladých

Složit zkoušku z výkonu nejméně 1 stupně. / ZVV1 , IPO1, VPG1.

Importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.

 Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

 

Popis bonitačního kódu:

  První číslice hodnotí celkový vzhled psa:
  0 - zcela netypický vzhled bastarda,
  1 - příliš lehký, chrtovitý
  2 - malý, pod hranicí určenou standardem
  3 - lehký, pří výšce požadované standardem
  4 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 60 - 62 cm, feny 55 - 57 cm
  5 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 63-65 cm, feny 58-60 cm
  6 - výška v mezích standardu, ale hrubší a méně ušlechtilý
  7 - přerostlý, ale souměrně stavěný, odpovídající mohutnosti a ušlechtilosti
  8 - příliš těžký a málo ušlechtilý
  9 - hrubý, lymfatický

 

  Druhé v pořadí je písmeno, které charakterizuje znaky plemenné příslušnosti
  A - jemná hlava
  B - strmé úhlení hrudních končetin
  C - rovná, krátká záď
  D - sražená záď
  E - strmé úhlení pánevních končetin
  F - krátká stehenní kost
  G - neúplný chrup
  H - vada skusu
  J - správný výraz NO, výborně zaúhlený
  K - dlouhý hřbet
  L - příliš dlouhý
  M - kvadratický
  N - mělký hrudník
  P - těžší hlava
  R - vadný ocas
  S - příliš podajné vazy

 

  Třetí v pořadí jsou písmena, která se zabývají uchem, okem a pigmentem barvy
  O - světlé oko
  T - ztráta pigmentu
  U - vlkošedý, světlé znaky
  V - vlkošedý, tmavé znaky
  W - vadné uši
  Q - sytý pigment
  I - černý, světlé znaky
  X - černý, tmavé znaky
  Y - celočerný; 
  Z - dlouhá srst

 

  Na čtvrtém místě jsou číslice značící povahové vlastnosti (odvaha a bojovnost)
  1 - výrazný
  2 - dobrý
  3 - dostatečný (nemůže být zařazen do 1. třídy chovnosti)
  4 - nedostatečný (nesplnil podmínky pro zařazení do výběrového chovu) a fena s touto známkou může mít pouze jeden vrh ročně

 

  V bonitačním řádu platném do 30.9. 1990 byly číslice značící povahové vlastnosti zadávány takto:
  O - zcela bázlivý, z chovu vyřazen
  1 - nervózní, bojí se střelby, z chovu vyřazen
  2 - záludný, nedůvěřivý, bázlivý
  3  - dráždivý, napadající, málo sebevědomý
  4 - zuřivý, útočný, těžko ovladatelný
  5 - odvážný, tvrdý (vůči úderu), útočný, dobře ovladatelný
  6 - odvážný, útočný, citlivý vůči úderům
  7 - klidný, málo odvážný, blokuje
  8 - lhostejný, pevných nervů, těžko vydrážditelný
  9 - zcela flegmatický, z chovu vyřazen

Za čtvrtou číslicí bonitačního kódu následuje lomítko

Za lomítkem se píše buď písmeno N - pes po zákroku na figuranta nepouští nebo písmeno P - pes pouští. Písmena za pouštění a nepouštění však nemají vliv na třídu chovnosti, tzn. na celkový výsledek bonitace.

Do 30.9. 1990 se za lomítkem mohly vyskytovat číslice značící bojovnost a tvrdost.

       Výstavy

- pořádané ČKNO, německé a rakouské,

- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.

            - výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od

              1.1.2009 i ve třídě mladých.

           Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

·          RTG  DKK  a  DLK - /nepovinný/

Oficialní RTG lze udělat nejdříve ve věku 12 měsíců

 ČR – max. II. Stupeň

 SRN, Rakousko  -  výsledek  „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

         Zkoušky z výkonu  

Ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I.stupně ZVV, SchH, IPO.

       DNA

Od 1.1.2009  musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek pro určení identity (DNA)

Odběr krve nebo výtěr z tlamy

 

1. třída chovnosti

 je nejvyšším chovným hodnocením, tzn., že označuje vybrané psy doporučené pro chov. Získat ji mohou psi, kteří odpovídají plemeni:

a) velikostí, tělesnou hmotností, stavbou těla

b) celkovým chováním (tzn. psi sebejistí, dobromyslní, vykazující  požadovanou tvrdost, statečnost i bojovnost)

c) dokonalým chrupem bez chybějících zubů, dvojité 1. premoláry (Pl)  jsou povolené.

 2. třída chovnosti

 do ní jsou zařazeni psi:

a) s malými odchylkami ve stavbě těla

b) s odchylkami kohoutkové výšky max. + 2 cm

c) s hodnocením zkoušky odvahy a bojovnosti "dostatečný"

d) chybí-li jim l x Pl nebo  2 x P1 nebo lx P1 a 1xM3 , nebo 2xM3.

  Veterinární potvrzení se  uznává za předpokladu, že prokazatelně zub trvalého chrupu byl  extrahován (vyjmut) vet.lékařem po provedeném RTG čelisti, označeném  tetovacím číslem jedince za přítomnosti příslušného poradce chovu. V tomto případě je záznam o extrakci předložen současně s PP jedince a RTG snímkem předsednictvu nebo Radě KNO, která rozhodne o provedení záznamu  plnochruposti daného jedince do jeho  PP .

 Zlepšení bonitace – na l.třídu.

 Majitel psa zařazeného do 2. třídy chovnosti má možnost předvést ho znovu, nejdříve ale následujícího roku za účelem zlepšení. Předvedení za účelem zlepšení třídy chovnosti je možné pouze jednou.

Odklad o jeden rok nastává, pokud:

a) tělesný vzrůst absolvování bonitace ještě neumožňuje, ale lze  předpokládat, že ji později umožní

b) chování psa při zkoušce odvahy, tvrdosti a bojovnosti nedosáhlo  žádoucího

výsledku.

c) kvalita exteriéru neodpovídá zařazení do výběrového chovu

 Majitelé psů, kteří při bonitaci neuspěli (odklad) , obdrží  originál průkazu původu zpět se zápisem rozhodčího o zařazení do chovu kontrolovaného.  Takoví jedinci mohou být předvedeni nejdříve  v příštím roce..

 Z chovu jsou vyřazeni psi postižení následujícími vadami:

a) výrazné nedostatky ve stavbě těla

b) kohoutková výška - nedorostlí

 - přerostlí o více než 2 cm

c) vady varlat

d) vady skusu

e) chudozubost vyšší než při zařazení do 2. třídy chovnosti

f) výraznější vada pigmentace

g) dlouhá srst nebo otevřená srst

h) plachost při střelbě

 

 Platnost bonitace

 První bonitace.

 Zařazení do výběrového chovu  po přerušení (znovu převedení po předchozím nesplnění nebo v případě neúčasti ) platí dva roky (platnost do konce kalendářního roku). Ve druhém roce platnosti bonitace musí být pes předveden k opakované bonitaci.

 Druhá bonitace

Druhé bonitace se mohou zúčastnit jedinci v posledním roce platnosti prvního

zařazení do výběrového chovu.

Úspěšné absolvování druhé bonitace platí pro psy – plemeníky doživotně.

Feny s doživotní chovností mohou být využity bez omezení počtů vrhů do věku 8

let . Feny s doživotní chovností, starší 8 let,mohou odchovat ještě jeden vrh. 

  .

 

CO UŽ MÁME :

 

DKK 0/0 + DLK 0/0

Výstava tř.mladých VD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------